Nuostatai

PATVIRTINTA

Kauno miesto savivaldybės tarybos

2018 m. rugsėjo 11 d. 

sprendimu Nr. T-438

KAUNO KREPŠINIO MOKYKLOS „ŽALGIRIS“ NUOSTATAI

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Šie nuostatai reglamentuoja Kauno krepšinio mokyklos „Žalgiris“ teisinę formą, priklausomybę, savininką, savininko teises ir pareigas įgyvendinančią instituciją, buveinę, veiklos teisinį pagrindą, tikslus, uždavinius, funkcijas, teises ir pareigas, veiklos organizavimą ir valdymą, darbuotojų priėmimą į darbą, jų darbo apmokėjimo tvarką, turtą, lėšas, jų naudojimo tvarką, finansinės veiklos kontrolę ir veiklos priežiūrą, informacijos viešo paskelbimo ir visuomenės informavimo, reorganizavimo, likvidavimo ir pertvarkymo tvarką.

2. Oficialusis mokyklos pavadinimas – Kauno krepšinio mokykla „Žalgiris“, trumpasis pavadinimas – krepšinio mokykla „Žalgiris“ (toliau – Sporto mokykla), juridinio asmens kodas 190140818.

3. Sporto mokyklos teisinė forma – biudžetinė įstaiga. 

4. Sporto mokyklos steigėja (savininkė) – Kauno miesto savivaldybė (toliau – savininkas), Laisvės al. 96, LT-44251 Kaunas, kodas 111106319. Sporto mokyklos savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija – Kauno miesto savivaldybės taryba (toliau – Taryba). Jos kompetenciją nustato Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymas.

5. Sporto mokyklos buveinė – Naglio g. 4E, LT-52367 Kaunas.

6. Sporto mokykla yra ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, turintis antspaudą su savo pavadinimu, sąskaitų Lietuvos bankuose.         

7. Sporto mokykla savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Jungtinių Tautų vaiko teisių konvencija, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymu, kitais įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus įsakymais, kitais teisės aktais ir šiais nuostatais.

II SKYRIUS 

SPORTO MOKYKLOS VEIKLOS SRITIS IR RŪŠYS, TIKSLAI, UŽDAVINIAI, FUNKCIJOS 

8. Pagrindinė Sporto mokyklos veiklos sritis – sportas. Veiklos rūšys pagal Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių:

8.1. sportinė veikla, kodas 93.1:

8.1.1. sporto įrenginių eksploatavimas, kodas 93.11;

8.1.2. kita sportinė veikla, kodas 93.19;

8.2. švietimo veiklos rūšys:

8.2.1. sportinis ir rekreacinis švietimas, kodas 85.51;

8.2.2. kitas, niekur kitur nepriskirtas, švietimas, kodas 85.59;

8.2.3. švietimui būdingų paslaugų veikla, kodas 85.60;

8.3. kitos veiklos rūšys:

8.3.1. sporto įrangos nuoma, kodas 77.21.40;

8.3.2. vaikų poilsio stovyklų veikla, kodas 55.20.20.

9. Sporto mokykla gali užsiimti ir kita veikla, kuri neprieštarauja įstatymams, šiems nuostatams ir Sporto mokyklos veiklos tikslams.  

10. Sporto mokyklos veiklos tikslai:

10.1. plėtoti kūno kultūrą ir sportinę veiklą krepšinio sporto šakoje; 

10.2. rengti pagal sportinio meistriškumo pakopas sportininkus, galinčius tinkamai atstovauti Sporto mokyklai, Kauno miestui, Lietuvai įvairiuose tarptautiniuose ir šalies sporto renginiuose, vykdyti vaikų, jaunimo ir suaugusiųjų sportininkų optimalų bendrąjį ir specialųjį fizinį rengimą, orientavimą į vieną ar kitą sporto šaką; 

10.3. nuolat ieškoti talentingų sportininkų, vykdyti jų atranką ir ugdymą, dalyvauti kuriant sportui gabių vaikų ugdymo sistemą;

10.4. skatinti įsijungti į aktyvią sportinę veiklą turinčius fizinę negalią ir specialiųjų poreikių žmones;

10.5. sudaryti sąlygas įvairaus amžiaus žmonėms kūno kultūros ir sporto plėtotei pagal pomėgius.

11. Sporto mokyklos uždaviniai:

11.1. sukurti palankų psichologinį klimatą ir sportavimo erdvę, sudaryti sąlygas siekti sportinių rezultatų;

11.2. taikyti sportinio rengimo metodus, atitinkančius sportininko amžiaus tarpsnio ir individualius ypatumus, ugdymo srities specifiką;

11.3. naudoti sportinio rengimo priemones, skatinančias sportininko fizinių savybių ir fizinių galių vystymą;

11.4. teikti sportininkui būtinas psichologines, specialiąsias žinias ir pagalbą;

11.5. atskleisti geriausius sportininko įgūdžius ir juos ugdyti;

11.6. populiarinti Sporto mokykloje kultivuojamą sporto šaką, užtikrinti sporto ugdymo kokybę, sveiką ir saugią ugdymo ir sportavimo aplinką. 

12. Sporto mokykla, įgyvendindama savo tikslus ir vykdydama uždavinius, atlieka šias funkcijas:

12.1. užtikrina sportininkų rengimo, sportinių rezultatų siekimą, kūno kultūros ir sporto plėtotę mieste, šalyje ir už jos ribų;

12.2. įgyvendina sporto šakos vystymo planus ir programas;

12.3. organizuoja sporto žaidynes, sporto renginius vaikams, jaunimui ir suaugusiesiems, padeda organizuoti renginius neįgaliesiems;

12.4. dalyvauja sporto varžybose ir sporto renginiuose, šventėse;

12.5. užtikrina higienos normas, teisės aktų reikalavimus atitinkančias saugias ir sveikas sportavimo sąlygas;

12.6. kontroliuoja, kad sporto pratybas lankytų tik sveikatą pasitikrinę sportininkai;

12.7. kaupia ir analizuoja informaciją apie olimpinės rinktinės bei olimpinės rinktinės pamainos kandidatų, perspektyvių sportininkų, nacionalinių sporto rinktinių sportininkų sveikatos būklę ir teikia informaciją visiems su sportininko rengimu susijusiems juridiniams asmenims;

12.8. rengia sportininkus miesto ir šalies rinktinėms;

12.9. padeda ugdyti pažinimo, lavinimosi, saviraiškos poreikius, asmenines, socialines ir kitas bendrąsias kompetencijas, puoselėti dvasines, psichines ir fizines žmogaus galias;

12.10. ieško talentingų sportininkų, skatina masiškumą; 

12.11. ugdo ir rengia sportininkus Sporto mokyklos, miesto, apskrities ir Lietuvos rinktinėms ir miestą reprezentuojantiems klubams;

12.12. ugdo visą gyvenimą išliekantį pomėgį ir poreikį kūno kultūrai ir sportui;

12.13. auklėja ir skatina vaikus ir jaunimą būti gerais, dorais ir sąžiningais savo šalies piliečiais;

12.14. rengia programų projektus, siekdama gauti nebiudžetinių lėšų, ir dalyvauja jas įgyvendinant;

12.15. organizuoja sporto ir sveikatingumo renginius;

12.16. atlieka kitas Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytas funkcijas.

III SKYRIUS

SPORTO MOKYKLOS TEISĖS IR PAREIGOS

13. Sporto mokykla, įgyvendindama jai pavestus tikslus ir uždavinius, atlikdama jai priskirtas funkcijas, turi teisę:

13.1. teikti siūlymų dėl Sporto mokyklos struktūros ir etatų;

13.2. dalyvauti šalies ir tarptautiniuose projektuose;

13.3. teikti investicinių projektų paraiškas Europos Sąjungos finansinei paramai gauti;

13.4. gauti paramą Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymo nustatyta tvarka;

13.5. steigti mokamas grupes pagal Tarybos nustatytus įkainius;

13.6. naudotis kitomis teisės aktų suteiktomis teisėmis.

14. Sporto mokykla, įgyvendindama jai pavestus tikslus ir uždavinius, atlikdama jai priskirtas funkcijas, privalo:

14.1. užtikrinti sveiką, saugią, užkertančią kelią smurto, prievartos apraiškoms ir žalingiems įpročiams aplinką;

14.2. užtikrinti sportininkams kokybišką sportinio ugdymo procesą;

14.3. vykdyti patvirtintas sportinio  ugdymo programas;

14.4. palaikyti ryšius su vietos bendruomene;

14.5. sudaryti sportininkų priėmimo į Sporto mokyklą ir kitas sutartis ir vykdyti sutartus įsipareigojimus.

15. Sporto mokykla gali turėti kitų teisių ir pareigų, jeigu jos neprieštarauja Lietuvos Respublikos įstatymams, kitiems teisės aktams ir šiems nuostatams.

IV SKYRIUS

SPORTO MOKYKLOS VALDYMO ORGANAI, JŲ KOMPETENCIJA, FUNKCIJOS IR ATSAKOMYBĖ

16. Sporto mokyklai vadovauja vienasmenis valdymo organas – direktorius, kuris konkurso būdu priimamas į pareigas ir atleidžiamas iš jų teisės aktų nustatyta tvarka. 

17. Sporto mokyklos direktorius:

17.1. organizuoja ir koordinuoja Sporto mokyklos darbą;

17.2. teisės aktų nustatyta tvarka skiria ir atleidžia trenerius, kitus sportinio ugdymo procese dalyvaujančius asmenis ir aptarnaujantį personalą, tvirtina jų pareigybių aprašymus, juos skatina ir skiria jiems drausmines nuobaudas;

17.3. analizuoja Sporto mokyklos veiklos ir valdymo išteklių būklę;

17.4. tvirtina Sporto mokyklos vidaus struktūrą ir darbuotojų pareigybių sąrašą, neviršydamas nustatyto didžiausio leistino pareigybių skaičiaus;

17.5. priima sportininkus į Sporto mokyklą savininko nustatyta tvarka;

17.6. sudaro priėmimo į Sporto mokyklą ir kitas sutartis;

17.7. vadovaudamasis teisės aktais, Sporto mokyklos dokumentuose nustato sportininkų teises, pareigas ir atsakomybę;

17.8. tvirtina Sporto mokyklos vidaus darbo tvarkos taisykles;

17.9. sudaro sportininkams, treneriams ir kitiems darbuotojams saugias ir sveikatai nekenksmingas sportavimo ir darbo sąlygas;

17.10. planuoja Sporto mokyklos veiklą ir vertina materialinių ir intelektinių išteklių naudojimą;

17.11. leidžia įsakymus, kontroliuoja jų vykdymą;

17.12. sudaro darbo grupes ir komisijas;

17.13. sudaro sutartis, reikalingas Sporto mokyklos funkcijoms atlikti;

17.14. organizuoja Sporto mokyklos dokumentų saugojimą ir valdymą;

17.15. valdo ir naudoja Sporto mokyklos turtą ir lėšas;

17.16. rūpinasi intelektiniais, materialiniais, finansiniais, informaciniais ištekliais, užtikrina jų optimalų valdymą ir naudojimą;

17.17. sudaro sąlygas darbuotojams profesiškai tobulėti, kelti kvalifikaciją;

17.18. organizuoja trenerių metodinę veiklą;

17.19. bendradarbiauja su sportininkų tėvais (globėjais, rūpintojais), teritorinėmis policijos, socialinių paslaugų, sveikatos įstaigomis, vaiko teisių apsaugos tarnybomis ir kitomis institucijomis, dirbančiomis vaiko teisių apsaugos srityje;

17.20. atstovauja Sporto mokyklai kitose institucijose;

17.21. užtikrina ir prižiūri vaiko minimalios priežiūros priemonių vykdymą Sporto mokykloje;

17.22. atlieka kitas funkcijas, nustatytas įstatymuose, Sporto mokyklos nuostatuose, pareigybės aprašyme ir kituose teisės aktuose.

18. Sporto mokyklos direktorius atsako:

18.1. už Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų laikymąsi Sporto mokykloje;

18.2. už demokratinį Sporto mokyklos valdymą, skaidriai priimamus sprendimus, bendruomenės narių informavimą; 

18.3. už sveiką, saugią, užkertančią kelią bet kokioms smurto, prievartos apraiškoms ir žalingiems įpročiams aplinką;

18.4. už tinkamą funkcijų atlikimą, nustatytų tikslų ir uždavinių įgyvendinimą, Sporto mokyklos veiklos rezultatus;

18.5. už savininko sprendimų įgyvendinimą. 

19. Direktoriaus kompetenciją, funkcijas ir atsakomybę nustato Lietuvos Respublikos įstatymai ir kiti teisės aktai, šie nuostatai ir teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintas direktoriaus pareigybės aprašymas.  

20. Sporto mokyklos direktoriaus pareigas jo komandiruotės, ligos ar atostogų metu atlieka direktoriaus pavaduotojas.

V SKYRIUS

DARBUOTOJŲ PRIĖMIMAS Į DARBĄ, JŲ DARBO APMOKĖJIMO TVARKA 

21. Sporto mokyklos direktoriaus ir darbuotojų darbo santykius ir darbo apmokėjimo tvarką reglamentuoja Lietuvos Respublikos darbo kodeksas, Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymas ir kiti teisės aktai.

22. Sporto mokyklos darbuotojai tobulina kvalifikaciją teisės aktų nustatyta tvarka.

VI SKYRIUS

 SPORTO TARYBOS SUDARYMAS, JOS KOMPETENCIJA IR VEIKLA

23. Sporto mokykloje ketverių metų laikotarpiui sudaroma sporto taryba, kuri yra kolegiali patariamojo balso teisę turinti institucija. Sporto tarybos sudėtį ir darbo reglamentą tvirtina Sporto mokyklos vadovas.

24. Sporto taryba sudaroma iš septynių narių. Du narius į sporto tarybą deleguoja savininkas, vieną narį išrenka Sporto mokyklos trenerių susirinkimas, keturis narius siūlo Kauno miesto profesionalūs krepšinio klubai ir kitos šią sporto šaką plėtojančios organizacijos. Sporto tarybos nariu gali būti skiriamas ir ne Sporto mokyklos darbuotojas.

25. Sporto taryba iš savo narių išsirenka pirmininką. Sporto tarybos pirmininkas organizuoja sporto tarybos darbą ir atsako už jos veiklą. Sporto tarybos nariu negali būti Sporto mokyklos direktorius.

26. Sporto tarybos sekretoriumi skiriamas Sporto mokyklos darbuotojas. Sporto tarybos sekretorius tvarko sporto tarybos dokumentus, protokoluoja posėdžius. Sporto tarybos sekretorius nėra laikomas sporto tarybos nariu.

27. Sporto tarybos sprendimai priimami atviru balsavimu paprasta posėdyje dalyvaujančių narių balsų dauguma ir įforminami posėdžio protokolu, kurį pasirašo sporto tarybos (posėdžio) pirmininkas ir sekretorius. 

28. Sporto tarybos posėdis yra teisėtas, jeigu jame dalyvauja ne mažiau kaip 1/2 sporto tarybos narių. Sporto tarybos posėdžiuose gali dalyvauti kiti asmenys, jei svarstomu klausimu, sporto tarybos manymu, tikslinga išklausyti šių asmenų nuomonę ir pasiūlymus.

29. Sporto tarybos nutarimas laikomas priimtu, jei už jį balsuoja daugiau kaip pusė sporto tarybos narių. Balsams pasiskirsčius po lygiai, lemia sporto tarybos (posėdžio) pirmininko balsas. 

30. Jeigu sporto tarybos narys atlieka savo pareigas netinkamai arba dėl pateisinamų priežasčių tinkamai jų atlikti negali, jis Sporto mokyklos direktoriaus sprendimu atšaukiamas arba atsistatydina kadencijai nepasibaigus, o į jo vietą iki sporto tarybos kadencijos pabaigos Sporto mokyklos direktoriaus įsakymu skiriamas kitas narys.

31. Sporto tarybos nariu negali būti asmuo, jeigu jam taikomi darbo apribojimai, numatyti Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo 30 straipsnyje.

32. Jeigu nepasibaigus sporto tarybos kadencijai pasikeičia daugiau nei 2/3 jos narių, tvirtinama nauja sporto tarybos sudėtis likusiam kadencijos laikui.

33. Sporto tarybos nario kadencijų skaičius neribojamas.

34. Sporto taryba svarsto ir teikia išvadas, siūlymus Sporto mokyklos direktoriui dėl:

34.1. Sporto mokyklos strateginių ir metinių veiklos planų;

34.2. metinių sportinio ugdymo programų ir jų įgyvendinimo rezultatų;

34.3. Sporto mokyklos atstovų dalyvavimo nacionaliniuose ir tarptautiniuose turnyruose;

34.4. bendradarbiavimo su vietos ir užsienio šalių organizacijomis;

34.5. trenerių kvalifikacijos kėlimo ir tobulinimo;

34.6. kitų aktualių sportinės, administracinės, ūkinės veiklos klausimų.

VII SKYRIUS

SPORTO MOKYKLOS TURTAS, LĖŠOS, JŲ NAUDOJIMO TVARKA, FINANSINĖS VEIKLOS KONTROLĖ IR VEIKLOS PRIEŽIŪRA

35. Savininko Sporto mokyklai perduotas ir Sporto mokyklos įgytas turtas priklauso savininkui. Sporto mokykla patikėjimo teise valdo, naudoja savininko perduotą ir Sporto mokyklos įgytą turtą ir disponuoja juo Lietuvos Respublikos įstatymų ir savininko nustatyta tvarka. 

36. Sporto mokyklos lėšas sudaro valstybės biudžeto specialių tikslinių dotacijų savininko biudžetui skirtos lėšos, savininko biudžeto asignavimai, lėšos, gaunamos už teikiamas paslaugas, rėmėjų ir kitos lėšos.

37. Sporto mokykla savarankiškai sprendžia, kaip naudoti rėmėjų ir kitas teisėtai gautas lėšas, jei tai neprieštarauja įstatymams, kitiems teisės aktams  ir savininko nustatytai tvarkai.

38. Sporto mokykla savarankiškai vykdo finansinę ūkinę veiklą.

39. Finansines operacijas vykdo ir buhalterinę apskaitą centralizuotai tvarko savininko įsteigtas juridinis asmuo. 

40. Finansinės veiklos kontrolė vykdoma vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais.

41. Sporto mokyklos finansinės veiklos kontrolę vykdo Lietuvos Respublikos valstybės kontrolės įgaliotos institucijos ir savininkas. Sporto mokyklos valstybinį auditą atlieka Valstybės kontrolė. Sporto mokyklos veiklos ir išorės finansinį auditą atlieka Kauno miesto savivaldybės kontrolierius (Kauno miesto savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba). Sporto mokyklos vidaus auditas atliekamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos vidaus kontrolės ir vidaus audito įstatymu ir kitais vidaus auditą reglamentuojančiais teisės aktais.

42. Sporto mokyklos veiklos priežiūrą atlieka savininkas.

VIII SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

43. Sporto mokyklos nuostatus tvirtina Taryba.

44. Sporto mokyklos nuostatų keitimą inicijuoja savininkas ir Sporto mokyklos direktorius.  

45. Sporto mokykla turi interneto svetainę, atitinkančią teisės aktų nustatytus reikalavimus.

46. Sporto mokykla reikalingus viešai paskelbti pranešimus ir informaciją apie savo veiklą skelbia Sporto mokyklos interneto svetainėje (www.kmzalgiris.lt)

47. Sporto mokyklą reorganizuoja, likviduoja ar pertvarko savininkas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos teisės aktais.

__________________________________

NUOSTATAI_KM Zalgiris_t188438 priedas