Mokesčio už sporto treniruotes pakeitimai

  2 salė

  Primename, kad nuo sausio 1 d. keičiasi mokesčio už treniruotes tvarka.

  Nuo šiol treniruotės vaikinams kainuos 20 Eur, merginoms ir pradinio rengimo grupėms 15 Eur.

  Kauno miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:
  1. Pakeisti Kauno miesto savivaldybės tarybos 2012 m. vasario 23 d. sprendimą Nr. T-59
  „Dėl mokesčio už sporto mokymą Kauno miesto savivaldybės biudžetinėse sporto mokyklose“:

  1.1. Pakeisti priedą, jį laikyti 1 priedu ir išdėstyti nauja redakcija (pridedama).
  1.2. Papildyti nauju 2 priedu (pridedama).
  1.3. Pakeisti nurodytu sprendimu patvirtintą Mokesčio už sporto mokymą Kauno miesto
  savivaldybės biudžetinėse sporto mokyklose mokėjimo tvarkos aprašą:
  1.3.1. Pripažinti netekusiu galios 6.4 papunktį.
  1.3.2. Pakeisti 7 punktą ir jį išdėstyti taip:
  „7. Pasikeitus 6.1–6.3 papunkčiuose nurodytoms aplinkybėms, tėvai (globėjai, rūpintojai)
  privalo per 10 dienų informuoti raštu mokyklų, kurias lanko sportininkai, vadovus.“
  1.3.3. Pakeisti 8.2 papunktį ir jį išdėstyti taip:
  „8.2. jeigu sportininkas dėl ligos per einamąjį mėnesį nelankė mokyklos daugiau kaip
  20 dienų iš eilės ir pateikė tėvų (įtėvių, globėjų) rašytinį paaiškinimą;“.
  1.3.4. Pakeisti 9 punktą ir jį išdėstyti taip:
  „9. Mokestis mažinamas 50 procentų:
  9.1. jeigu sportininkas dėl ligos per einamąjį mėnesį nelankė mokyklos ne mažiau kaip
  14 dienų iš eilės ir pateikė tėvų (įtėvių, globėjų) rašytinį paaiškinimą;
  9.2. karantino ir (ar) ekstremaliųjų situacijų metu, jeigu sporto mokymas per einamąjį
  mėnesį 14 dienų iš eilės yra nevykdomas kontaktiniu būdu;
  9.3. sportininkams iš šeimų, kurios augina tris ir daugiau vaikų, pateikusiems šeimos sudėtį
  patvirtinančius dokumentus.“
  1.3.5. Pakeisti 10 punktą ir jį išdėstyti taip:
  2
  „10. Tėvų (įtėvių, globėjų) rašytiniai paaiškinimai, nurodyti 8.2 ir 9.1 papunkčiuose,
  pateikiami mokyklos vadovui per 3 darbo dienas po ligos. Jeigu sportininko tėvai (įtėviai, globėjai)
  laiku nepateikia rašytinių paaiškinimų, mokestis neperskaičiuojamas ir skaičiuojamas bendra tvarka.“
  1.3.6. Pakeisti 11 punktą ir jį išdėstyti taip:
  „11. Pateikus tėvų (įtėvių, globėjų) rašytinius paaiškinimus dėl atleidimo nuo mokesčio ar
  jo sumažinimo, mokestis nemokamas arba mažinamas nuo kito mėnesio.“
  2. Nustatyti, kad:
  2.1. šis sprendimas, išskyrus 1.2 papunktį, įsigalioja 2022 m. sausio 1 dieną;
  2.2. šio sprendimo 1.1 papunktis galioja iki 2022 m. rugpjūčio 31 dienos;
  2.3. šio sprendimo 1.2 papunktis įsigalioja 2022 m. rugsėjo 1 dieną.

  Norintiems susipažinti su pilnu dokumentu: spausti čia:

  TARYBOS SPREDNIMAS DĖL MOKESČIŲ MOKĖJIMO PAKEITIMO T-382