Ieškome biuro administratorės/iaus

   

  Ieškome biuro administratorės/iaus!

  Prašome atsiųsti CV, išsilavinimą patvirtinantį dokumentą el. paštu vilius.v@kmzalgiris.lt iki 2024 m. Sausio 19 dienos!

   BIURO ADMINISTRATORIAUS PAREIGYBĖS APRAŠYMAS 

  1. Pareigybės pavadinimas – biuro administratorius
  2. Pareigybės lygis – A2.
  3. Pareigybės paskirtis – dokumentų raštvedybos organizavimas, vykdymas, priežiūra.
  4. Pareigybės pavaldumas – biuro administratorius tiesiogiai pavaldus Kauno krepšinio mokyklos „Žalgiris“ direktoriui.
  5. Pareiginės algos koeficientas – 0,73

  SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

  1. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
   • turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu (pageidautina viešojo administravimo srities):
   • išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius savivaldybės biudžetinių įstaigų veiklą;
   • žinoti įstaigos darbo specifiką, greitai orientuotis situacijose, turėti gerus bendravimo įgūdžius;
   • išmanyti dokumentų rengimo taisyklių reikalavimus, žinoti raštvedybos, personalo dokumentų tvarkymo principus;
   • turėti gerus kompiuterinio raštingumo įgūdžius, mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;
   • gebėti valdyti informaciją, ją kaupti, analizuoti, sisteminti, apibendrinti bei rengti
    išvadas;
   • gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą;
   • gerai mokėti lietuvių valstybinę kalbą ir lietuvių kalbos gramatiką
   • tvarkyti darbuotojų asmens bylas;
   • organizuoti personalo priėmimą ir atleidimą iš darbo, daryti pakeitimus darbo sutartyse;

  ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

  1. Biuro administratoriaus kompetenciją, funkcijas ir atsakomybę nustato Lietuvos Respublikos įstatymai, Mokyklos nuostatai, kiti teisės aktai ir šis pareigybės aprašymas.
  2. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

  7.1. rengia dokumentus pagal dokumentų rengimo ir įforminimo bei raštvedybos taisykles;

  7.2. sistemina ir registruoja gaunamus dokumentus ir informaciją, ją perduoda vykdytojams pagal atliekamas funkcijas;

  7.3. sutvarko siunčiamus dokumentus, registruoja, patikrina ar teisingai įforminta;

  7.4. spausdina ir daugina dokumentus, priima ir persiunčia elektroninius laiškus;

  7.5. atsiliepia į telefono skambučius ir teikia informaciją;

  7.6. rengia dokumentacijos planą, dokumentų registrus;

  7.7. rengia dokumentus laikantis teisės norminiuose aktuose atitinkantiems dokumentams nustatytų reikalavimų;

  7.8. užtikrina įvairių dokumentų kopijavimą ir paskirstymą;

  7.9. nustatytais terminais ir kokybiškai atlieka pavestus darbus bei pateikia atitinkamiems asmenims;

  7.10. tvirtina dokumentų kopijas, nuorašus ir išrašus;

  7.11. konsultuoja krepšinio mokyklos „Žalgiris“ darbuotojus ir trenerius raštvedybos klausimais;

  7.12. supažindina darbuotojus su jų funkcijomis bei pareigybėmis susijusiais direktoriaus įsakymais bei dokumentais

  7.13. dalyvauja komisijų ir darbo grupių, kurių nariu paskirtas, darbe;

  7.14.  rengia įstaigos veiklos dokumentus, statistines ataskaitas ir kitus dokumentus kompetencijos ribose;

  7.15.  pagal kompetenciją vykdo kitus direktoriaus nenuolatinio pobūdžio pavedimus, tam, kad būtų įgyvendinti mokyklos uždaviniai ir funkcijos, neviršijant nustatyto darbo laiko.

  7.16. Neformaliojo vaikų švietimo (NVŠ) krepšelio programos administravimas

  7.17. DVS (Dokumentų valdymo sistemos) „Kontora“ Mokyklos paskyros administravimas

  7.18. Mokyklos oficialios elektroninio pašto paskyros administravimas ir laiškų nukreipimas atsakingiems asmenims.